Proiect „Start-up Acces in Economie Sociala” POCU/449/4/16/128185

31.03.2020

CORPUL EXPERȚILOR CONTABILI ȘI CONTABILILOR AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA în parteneriat cu RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL și AVISSO CONSULTING SERVICES SRL anunță demararea proiectului “START-UP ACCES ÎN ECONOMIE SO-CIALĂ” – POCU/449/4/16/128185.

Proiectul se va implementa in perioada 28.08.2019 – 27.08.2022 şi are ca obiec-tiv principal „Dezvoltarea pe o perioadă de 36 de luni a unui pachet complex de măsuri ce facilitează creșterea accesului unui număr de 105 persoane din regiuni-le de dezvoltare Sud-Muntenia, Sud-Est și Nord-Est la servicii de formare antrepre-norială specifică, activități de sprijin și consiliere în domeniul antreprenoriatului, în vederea asigurării premiselor înființării, consolidării și dezvoltării într-o manie-ră sustenabilă a 21 de întreprinderi sociale”.

RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL în calitate de Partener 1 va fi principalul responsabil de implementarea proiectului în regiunea de dezvoltare Sud-Est (Județul Buzău) urmărind atingerea următoarelor obiective specifice:
• Facilitarea accesului unui număr de 105 persoane la informație, programe de formare antreprenorială specifică și activități de sprijin pentru dezvoltarea ca-pacității și abilităților necesare înființării de întreprinderi sociale, pe o perio-adă de 12 luni.
• Facilitarea implementării a 21 planuri de afaceri selectate și monitorizarea funcționării celor 21 de întreprinderi sociale înființate și dezvoltate în cadrul proiectului, pe o perioadă de 24 luni.
• Facilitarea accesului unui număr de 105 persoane pe piața forței de muncă în vederea desfășurării activității în cadrul celor 21 de întreprinderi sociale înfi-ințate și dezvoltate, pe o perioadă de 18 luni pe durata implementării proiec-tului.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.
Date de Contact: Expert informare P1 – Tiba Andreea Raluca, tel. 0765.45.81.96, e-mail: tibaraluca@yahoo.com sau proiectsolidar@gmail.com

rd consulting
NEWSLETTER
Timpul nu are timp să-şi numere paşii