ACCES – Activitati de consolidare a competentelor elevilor prin stagii de practica

27.01.2021

ANUNȚ – pentru agentii economici/ companii din sectoarele economice cu potențial competitiv, respectiv din domeniile de specializare inteligentă (identificate conform SNC/SNCDI), privind oportunitatile, cerintele si beneficiile realizarii unor parteneriate de practica relevante, pentru nivelul de calificare 3-4, domeniul de pregatire profesionala MECANICA

RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL în parteneriat cu LICEUL „VOIEVODUL MIRCEA” și ASOCIATIA „ESE – EUROPEAN SUPPORT FOR EDUCATION” implementează proiectul “ACCES – Activitati de consolidare a competentelor elevilor prin stagii de practica” – POCU/633/6/14/132366

 

Proiectul in valoare totala de 2,375,000.19 lei, din care valoarea finantarii nerambursabile din FSE 1.975.241,75 lei, se va implementa in perioada 13.11.2020 – 12.11.2022 şi are ca obiectiv principal cresterea participarii la programe de invatare la locul de munca si alte activitati relevante, inovatoare si durabile, specifice domeniilor de pregatire profesionala Mecanica, Electromecanica, Protectia mediului, pentru 185 elevi din invatamantul secundar superior (ISCED 3), nivel de calificare 3-4, in scopul cresterii sanselor de dezvoltare profesionala sustenabila, precum si a gradului de insertie si adaptabilitate a acestora la dinamica pietei muncii din sectoarele economice cu potential competitiv, respectiv domeniile de specializare inteligenta (identificate si definite conform SNC/SNCDI), la nivelul Regiunii Sud-Muntenia (respectiv judetul Dambovita).

Activitatile proiectului urmaresc:

 1. Organizarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea unor programe de invatare la locul de munca pentru elevi scolarizati in domeniile de pregatire profesionala Mecanica, Electromecanica, Protectia mediului
 2. Furnizarea, monitorizarea si evaluarea serviciilor de informare si consiliere profesionala a elevilor scolarizati in domeniile de pregatire profesionala Mecanica, Electromecanica, Protectia mediului
 3. Activitati de dezvoltare a sistemului de invatare la locul de munca specific domeniilor de pregatire profesionala Mecanica, Electromecanica, Protectia mediului, pentru facilitarea tranzitiei elevilor din invatamantul secundar superior (nivel de calificare 3-4) de la educatie la un loc de munca
 4. Activitati de sprijin a sistemului de invatare la locul de munca specific domeniilor de pregatire profesionala Mecanica, Electromecanica, Protectia mediului

 

Rezultatele principale si indicatorii vizati:

 • 185 elevi din invatamantul secundar superior, nivel de calificare 3–4, participanti la stagiile de pregatire practica organizate la entitatile partenere de practica (ore instruire practica);
 • 185 elevi din invatamantul secundar superior, nivel de calificare 3–4, beneficiari ai serviciilor de informare si consiliere profesionala, din care min. 21% isi gasesc un loc de munca la incetarea calitatii de participant (respectiv 40 elevi), iar min. 10% urmeaza alt nivel educational/cursuri de formare la incetarea calitatii de participant (respectiv 20 elevi);

 

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, Axa Prioritară 6. Educatie și competențe, Prioritatea de Investiții 10.iv. Îmbunătățirea utilității sistemelor de educație și formare pentru piața muncii, facilitarea trecerii de la educație la muncă și consolidarea sistemelor de educație și formare profesională și a calității lor, inclusiv prin mecanisme pentru anticiparea competențelor, adaptarea programelor de învățământ și crearea și dezvoltarea de sisteme de învățare bazate pe muncă, inclusiv sisteme de învățare duale și de ucenicie, Obiectivul Specific 6.14/ Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitive identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

 

RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL are plăcerea de a vă invita să participați în etapa de selecție a angajatorilor din sectoarele economice cu potential competitiv, respectiv din domeniile de specializare inteligenta (identificate conform SNC/SNCDI) sau ale caror coduri CAEN principale sau secundare se regasesc in Anexa 5/GSCS, care pot avea rol de parteneri de practica pentru grupul tinta vizat (respectiv pentru elevi din invatamantul secundar superior, nivel de calificare 3-4, domeniul de pregatire profesionala MECANICA).

 

Acțiunea se adresează angajatorilor din sectoarele economice cu potential competitiv, respectiv din domeniile de specializare inteligenta (identificate conform SNC/SNCDI) sau ale caror coduri CAEN principale sau secundare se regasesc in Anexa 5/GSCS, și se derulează în cadrul proiectului POCU/633/6/14/132366 la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia (respectiv în județul Dâmbovița).

 

Scopul acțiunii vizează selecția a minim 10 angajatori din sectoarele economice cu potential competitiv, respectiv din domeniile de specializare inteligenta (identificate conform SNC/SNCDI) sau ale caror coduri CAEN principale sau secundare se regasesc in Anexa 5/GSCS, la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia (respectiv în județul Dâmbovița), care vor avea rol de parteneri de practica pentru grupul tinta vizat, urmarind:

 • consolidarea relatiei dintre piata muncii si sistemul IPT (pentru domeniul de pregatire profesionala Protectia mediului);
 • stabilirea unor modalitati concrete de colaborare sustenabila pentru cresterea capacitatii de insertie/ mobilitate profesionala a absolventilor IPT;
 • incurajarea cooperarii tehnico-economice dintre mediul educational si marile intreprinderi/ companii, cu prioritate din sectoarele economice cu potential competitiv, respectiv din domeniile de specializare inteligenta (conform SNC/SNCDI);
 • sprijinirea competitivitatii dezvoltarii mediului economic autohton pe plan regional;
 • imbunatatirea gradului de cunoastere a cerintelor si conditiilor concrete de pe piata muncii;
 • promovarea principiului ocuparii sustenabile prin intermediul unor activitati inovative de dezvoltare a sistemului de invatare la locul de munca.

 

Criteriilor minime de selecție a entitatilor private care pot avea rol de parteneri de practica pentru grupul tinta vizat, definite în cererea de finanțare a proiectului ACCES – Activități de consolidare a competențelor elevilor prin stagii de practică” (POCU/633/6/14/132366), în conformitate cu Ghidul Solicitantului – Condiții specifice „Stagii de practica pentru elevi” (AP 6/ PI 10.iv/ OS 6.14), sunt:

 • întreprinderile existente, funcționale;
 • întreprinderile care își desfășoară activitatea și/sau intenționează să își adapteze activitatea în sectoarele economice cu potențial competitive;
 • întreprinderile a căror activitate economică face parte din grupele CAEN, potrivit anexei 5 la Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice OS.6.14 (lista codurilor CAEN aferente direcțiilor de politică industrială menționate în Strategia Naţională pentru Competitivitate 2014-2020) (anexa);
 • întreprinderile ale căror reprezentanți legali sunt de acord cu utilizarea/ prelucrarea datelor personale furnizate;
 • întreprinderile care desemneaza un reprezentant cu disponibilitatea de a participa la toate activitățile din proiect pentru care a fost selectată, cu respectarea principiului egalității de șanse/gen și non-discriminării.

 

Dosarul de selecție/ înscriere a entitatilor private din sectoarele economice cu potential competitiv (conform SNC/SNCDI) sau ale caror coduri CAEN principale/ secundare se regasesc in Anexa 5/GSCS, care pot avea rol de parteneri de practica pentru grupul tinta vizat (respectiv pentru elevi din invatamantul secundar superior, nivel de calificare 3-4, domeniul de pregatire profesionala MECANICĂ) cuprinde următoarele documente:

 

Nr. crt Documente Tip
1 Document justificativ (exp: certificat de înregistrare) – pentru a demonstra că sediul/ punctul de lucru este in regiunea Sud-Muntenia și codul CAEN pentru activitatea principală (anexa) Copie,

conform cu originalul

 

2 Carte de identitate reprezentant legal Copie,

conform cu originalul

3 Decizie/ împuternicire a persoanei desemnate de entitatea economică în vederea reprezentării în cadrul proiectului Copie,

conform cu originalul

4 Intenție de participare în procesul de selecție Original, semnată de reprezentantul legal/ imputernicit
5 Declarație a reprezentantului legal că entitatea este functionala, ca isi desfasoara activitatea in sectoarele economice cu potential competitiv, a carei activitate economica face parte din grupele CAEN, potrivit anexei 5 la GS-CS.OS.6.14 Lista codurilor CAEN aferente directiilor de politica industriala mentionare in SNC 2014-2020 Original, semnată de reprezentantul legal/ imputernicit
6 Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal Original, semnat de reprezentantul legal/ imputernicit
7 Contract de pregatire practica pentru efectuarea stagiului de pregatire practica a grupului tinta vizat (conform Anexei 1 la OMECTS 3539/14.03.2012) Original, semnat în 2 exemplare de reprezentantul legal/ imputernicit

 

 

IMBUNATATIRI/BENEFICII REALE aduse grupul tinta vizat (respectiv pentru elevi din invatamantul secundar superior, nivel de calificare 3-4, domeniul de pregatire profesionala mecanică) si Partenerului 1 (Liceul “Voievodul Mircea”):

 • incurajarea cooperarii tehnico-economice dintre mediul educational si marile intreprinderi/companii, cu prioritate din sectoarele economice cu potential competitiv, respectiv din domeniile de specializare inteligenta (conform SNC/SNCDI), precum si sprijinirea competitivitatii dezvoltarii mediului economic autohton pe plan regional.
 • imbunatatirea ofertei de stagii de practica/invatamant la locul de munca in sectoarele economice cu potential competitiv, respectiv din domeniile de specializare inteligenta (conform SNC/SNCDI);
 • asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna si flexibila;
 • consolidarea relatiei existente dintre reprezentantii pietei muncii si sistemul IPT (pentru domeniul de pregatire profesionala Mecanica);
 • corelarea continutului curriculumului cu dinamica cerintelor exprimate la nivelul pietei muncii;
 • cresterea calitatii procesului de pregatire practica a elevilor din invatamantul profesional si tehnic;
 • masuri de asigurare a calificarii, competentei si productivitatii viitoarei forte de munca.

 

 

Informaţii suplimentare privind condițiile și detaliile desfăşurării ETAPEI DE selecție/ înscriere a entitatilor private din sectoarele economice cu potential competitiv (conform SNC/SNCDI) sau ale caror coduri CAEN principale/ secundare se regasesc in Anexa 5/GSCS, in scopul de a participa ca entitati economice care au rol de parteneri de practica pentru grupul tinta vizat (respectiv pentru elevi din invatamantul secundar superior, nivel de calificare 3-4, domeniul de pregatire profesionala mecanică), la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Muntenia (respectiv în județul Dâmbovița), puteţi obține la adresa de e-mail office.rdconsulting@gmail.com

 

ANEXA

LISTA CODURILOR CAEN AFERENTE DIRECŢIILOR DE POLITICĂ INDUSTRIALĂ MENŢIONATE ÎN STRATEGIA NAŢIONALĂ PENTRU COMPETITIVITATE 2014-2020

 

Turism si ecoturim

5510 Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

5520 Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere

5590 Alte servicii de cazare

7911 Activitati ale agentiilor turistice

7912 Activitati ale tur-operatorilor

7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica

 

Textile si pielarie

1310 Pregatirea fibrelor si filarea fibrelor textile

1320 Productia de tesaturi

1330 Finisarea materialelor textile

1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau crosetare

1392 Fabricarea de articole confectionate din textile (cu exceptia imbracamintei si lenjeriei de corp)

1393 Fabricarea de covoare si machete

1395 Fabricarea de textile netesute si articole din acestea, cu exceptia confectiilor de imbracaminte

1396 Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile

1399 Fabricarea altor articole textile

1411 Fabricarea articolelor de imbracaminte din piele

1412 Fabricarea articolelor de imbracainte din piele

1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte (exclusiv lenjeria de corp)

1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp

1419 Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a.

1420 Fabbricarea articolelor din blana

1431 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a ciorapilor si articolelor de galanterie

1439 Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte

1511 Tabacirea si finisarea pieilor; prepararea si vopsirea blanurilor

1512 Fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie si a articolelor de harnasament

1520 Fabricarea incaltamintei

4616 Intermedieri in comertul cu textile, confectii din blana, incaltaminte si articole din piele

4624 Comert cu ridicata al blanurilor, pieilor brute si al pieilor prelucrate

4641 Comert cu ridicata al produselor textile

4642 Comert cu ridicata al imbracamintei si incaltamintei

4751 Comert cu amanuntul al textilelor, in magazine specializate

4771 Comert cu amanuntul al imbracamintei, in magazine specializate

4772 Comert cu amanuntul al incaltamintei si articolelor din piele, in magazine specializate

4782 Comert cu amanuntul al textilelor, imbracamintei si incaltamintei efectuat prin standuri, chioscuri si piete

9523 Repararea incaltamintei si a articolelor din piele

9601 Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana

 

Lemn si mobila

1610 Taierea si rindeluirea lemnului

1621 Fabricarea de furnire si a panourilor de lemn

1622 Fabricarea parchetului asamblat in panouri

1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii

1624 Fabricarea ambalajelor din lemn

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte material

3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine

3102 Fabricarea de mobila pentru bucatarii

3103 Fabricarea de saltele si somiere

3109 Fabricarea de mobila n.c.a.

4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie

4613 Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii

4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si articolelor de iluminat

4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou

4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor

4759 Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a

9524 Repararea mobilei si a furniturilor casnice

 

Industrii creative

2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental

2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

3212 Fabricarea bijuteriilor si articolelor similare din metale si pietre pretioase

3213 Fabricarea imitatiilor de bijuterii si articole similare

3220 Fabricarea instrumentelor muzicale

3230 Fabricarea articolelor pentru sport

3240 Fabricarea jocurilor si jucariilor

3299 Fabricarea altor produse manufacturiere

5811 Activitati de editare a cartilor

5813 Activitati de editare a ziarelor

5814 Activitati de editare a revistelor si periodicelor

5819 Alte activitati de editare

5821 Activitati de editare a jocurilor de calculator

5911 Activitati de productie cinematografica, video si de programe de televiziune

5912 Activitati de post-productie cinematografica, video si de programe de televiziune

5913 Activitati de distributie a filmelor cinematografice, video si a programelor de televiziune

5914 Proiectia de filme cinematografice

5920 Activitati de realizare a înregistrarilor audio si activitati de editare muzicala

6010 Activitati de difuzare a programelor de radio

6020 Activitati de difuzare a programelor de televiziune

7111 Activitati de arhitectura

7112 Activități de inginerie si consultanta tehnică legate de acestea

7220 Cercetare- dezvoltare în stiinte sociale si umaniste

7311 Activitati ale agentiilor de publicitate

7312 Servicii de reprezentare media

7320 Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice

7410 Activitati de design specializat

7420 Activitati fotografice

7430 Activitati de traducere scrisa si orala (interpreti)

8130 Activitati de intretinere peisagistica

9001 Activitati de interpretare artistica (spectacole)

9002 Activitati suport pentru interpretare artistica (spectacole)

9003 Activitati de creatie artistica

9321 Bâlciuri si parcuri de distractii

9329 Alte activitati recreative si distractive

9525 Repararea ceasurilor si a bijuteriilor

 

Industria auto si componente

2211 Fabricarea anvelopelor si a camerelor de aer

2812 Fabricarea de motoare hidraulice

2813 Fabricarea de pompe si compresoare

2814 Fabricarea de articole de robinetari

2815 Fabricarea lagarelor, angrenajelor, cutiilor de viteza si a elementelor mecanice de transmisie

2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat si manipulat

2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

2920 Productia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci si semiremorci

2931 Fabricarea de echipamente electrice si electronice pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

2932 Fabricarea altor piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule

3020 Fabricarea materialului rulant

3312 Repararea masinilor

3314 Repararea echipamentelor electrice

3317 Repararea si intretinerea altor echipamente de transport n.c.a.

3319 Repararea altor echipamente

4511 Comert cu autoturisme si autovehicule usoare (sub 3,5 tone)

4520 Intretinerea si repararea autovehiculelor

4531 Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule

4532 Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule

4540 Comert cu motociclete, piese si accesorii aferente; intretinerea si repararea motocicletelor

 

Tehnologia informatiilor si telecomunicatii

2611 Fabricarea subansamblurilor electronice

2612 Fabricarea altor componente electronice

2620 Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

2630 Fabricarea echipamentelor de comunicatii

2651 Fabricarea de instrumente si dispozitive pentru masura, verificare, control, navigatie

2731 Fabricarea de cabluri cu fibra optica

2732 Fabricarea altor fire si cabluri electrice si electrocasnice

2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire si cabluri electrice si electronice

2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou

4651 Comert cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice si software- ului

4652 Comert cu ridicata de componente si echipamente electronice si de telecomunicati

4666 Comert cu ridicata al altor masini si echipamente de birou

4741 Comert cu amanuntul al calculatoarelor, unitatilor periferice si software-ului in magazine

4742 Comert cu amanuntul al echipamentului pentru telecomunicatii in magazine specializate

5829 Activitati de editare a altor produse software

6110 Activitati de telecomunicatii prin retele cu cablu

6120 Activitati de telecomunicatii prin retele fara cablu (exclusiv prin satelit)

6130 Activitati de telecomunicatii prin satelit

6190 Alte activitati de telecomunicatii

6201 Activitati de realizare a software-ului la comanda

6202 Activitati de consultanta în tehnologia informatiei

6203 Activitati de management (gestiune si exploatare) a mijloacelor de calcul

6209 Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei

6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web si activitati conexe

6312 Activitati ale portalurilor web

6399 Alte activitati de servicii informationale

9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

9512 Repararea echipamentelor de comunicatii

 

Procesarea alimentelor si bauturilor

1011 Productia si conservarea carnii

1012 Prelucrarea si conservarea carnii de pasare

1013 Fabricarea produselor din carne

1020 Prelucrarea si conservarea pestelui, crustaceelor si molustelor

1031 Prelucrarea si conservarea cartofilor

1032 Fabricarea sucurilor de fructe si legume

1039 Prelucrarea si conservarea fructelor si legumelor

1041 Fabricarea uleiurilor si grasimilor

1042 Fabricarea margarinei si a altor produse comestibile similare

1051 Fabricarea produselor lactate si a branzeturilor

1052 Fabricarea inghetatei

1061 Fabricarea produselor de morarit

1062 Fabricarea amidonului si a produselor din amidon

1071 Fabricarea painii; fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie

1072 Fabricarea biscuitilor si piscoturilor

1073 Fabricarea macaroanelor, taiteilor, cus-cus-ului si a altor produse fainoase similare

1081 Fabricarea zaharului

1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei si a produselor zaharoase

1083 Prelucrarea ceaiului si cafelei

1084 Fabricarea condimentelor si ingredientelo

1085 Fabricarea de mancaruri preparate

1086 Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate si alimentelor dietetice

1089 Fabricarea altor produse alimentare

1101 Distilarea, rafinarea si mixarea bauturilor alcoolice

1102 Fabricarea vinurilor din struguri

1103 Fabricarea cidrului si a altor vinuri din fructe

1104 Fabricarea altor bauturi nedistilate, obtinute prin fermentare

1105 Fabricarea berii

1106 Fabricarea maltului

1107 Productia de bauturi racoritoare nealcoolice; productia de ape minerale si alte ape imbuteliate

5610 Restaurante

5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente

5629 Alte activitati de alimentatie

 

Sanatate si produse farmaceutice

2110 Fabricarea produselor farmaceutice de baza

2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice

2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic si electroterapie

3250 Productia de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice

4646 Comert cu ridicata al produselor farmaceutice

4773 Comert cu amanuntul al produselor farmaceutice, in magazine specializate

4774 Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate

7500 Activitati veterinare

8610 Activitati de asistenta spitaliceasca

8621 Activitati de asistenta medicala generala

8622 Activitati de asistenta medicala specializata

8623 Activitati de asistenta stomatologica

8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana

8710 Activitati ale centrelor de ingrijire medicala

8720 Activitati ale centrelor de recuperare psihica si de dezintoxicare, exclusiv spitale

8730 Activitati ale caminelor de batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji singure

 

Energie si management de mediu

2712 Fabricarea aparatelor de control si distributie a electricitatii

2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor si transformatoarelor electrice

2811 Fabricarea de motoare si turbine

3512 Transportul energiei electrice

3513 Distributia energiei electrice

3600 Captarea, tratarea si distributia apei

3700 Colectarea si epurarea apelor uzate

3811 Colectarea deseurilor nepericuloase

3812 Colectarea deseurilor periculoase

3821 Tratarea si eliminarea deseurilor nepericuloase

3822 Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase

3831 Demontarea (dezasamblarea) masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate

3900 Activitati si servicii de decontaminare

 

Bioeconomie, biofarmaceutica si biotehnologii

7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie

7219 Cercetare-dezvoltare în alte stiinte naturale si inginerie

 

Construcții

4110 Dezvoltare (promovare) imobiliara

4120 Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

4211 Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor

4212 Lucrari de constructii a cailor ferate de suprafata si subterane

4221 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide

4222 Lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru electricitate si telecomunicatii

4291 Constructii hidrotehnice

4299 Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

4311 Lucrari de demolare a constructiilor

4312 Lucrari de pregatire a terenului

4313 Lucrari de foraj si sondaj pentru constructii

4321 Lucrari de instalatii electrice

4322 Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat

4329 Alte lucrari de instalatii pentru constructii

4331 Lucrari de ipsoserie

4332 Lucrari de tamplarie si dulgherie

4333 Lucrari de pardosire si placare a peretilor

4334 Lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri

4339 Alte lucrari de finisare

4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii

4399 Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. 4521*

 

Fabricarea materialelor de construcții

2229 Fabricarea altor produse din material plastic

2311 Fabricarea sticlei plate

2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate

2313 Fabricarea articolelor din sticlă

2314 Fabricarea fibrelor din sticlă

2319 Fabricarea de sticlărie tehnică

2320 Fabricarea de produse refractare

2331 Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică

2332 Fabricarea cărămizilor, ţiglelorşi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă

2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental

2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică

2343 Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică

2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică

2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

2351 Fabricarea cimentului

2352 Fabricarea varului si ipsosului

2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii

2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii

2363 Fabricarea betonului

2364 Fabricarea mortarului

2365 Fabricarea produselor din azbociment

2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos

2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

2391 Fabricarea de produse abrazive

2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

 

Activități profesionale, științifice și tehnice

7111 Activităţi de arhitectură

7112 Activităţi de inginerie şiconsultanţă tehnică legate de acestea

7120 Activităţi de testări şi analize tehnice

7211 Cercetare-dezvoltare în biotehnologie

7219 Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie

 

Distribuție

4920 Transporturi de marfa pe calea ferata

4941 Transporturi rutiere de marfuri

5020 Transporturi maritime si costiere de marfa

5040 Transportul de marfa pe cai navigabile interioare

5121 Transporturi aeriene de marfa

5122 Transporturi spatiale

5210 Depozitari

5221 Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

5222 Activitati de servicii anexe transporturilor pe apa

5223 Activitati de servicii anexe transporturilor aeriene

5224 Manipulari

5310 Activitati postale desfasurate sub obligativitatea serviciului universal

rd consulting
NEWSLETTER
Timpul nu are timp să-şi numere paşii