Anunt selectie posturi de experti pentru perioada derularii proiectului

15.02.2022

PROGRAMUL OPERATIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020
Axa prioritara 1 – Inițiativa ”Locuri de munca pentru tineri”
Prioritatea de investitii 8.ii. Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a ”garanției pentru tineret”.

Proiect: „ADS-SUPORT – Integrarea durabilă a tinerilor NEETs prin măsuri de educație de tip a doua șansă”, Cod proiect POCU/884/1/4/146035
Beneficiar: RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL

ANUNT DE SELECTIE

RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL
anunta scoaterea la concurs
in cadrul proiectului „ADS-SUPORT – Integrarea durabilă a tinerilor NEETs prin măsuri de educație de tip a doua șansă”
a unor posturi de experti pentru perioada derularii proiectului

I. INFORMATII PROIECT

(1) Proiectul „ADS-SUPORT – Integrarea durabilă a tinerilor NEETs prin măsuri de educație de tip a doua șansă” se derulează în perioada 24.06.2021 – 23.12.2023 și este implementat in Regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia.
(2) Proiectul „ADS-SUPORT – Integrarea durabilă a tinerilor NEETs prin măsuri de educație de tip a doua șansă” are ca obiectiv general: Facilitarea accesului la educatie pentru 415 tineri NEETs someri din judetul Dambovita (inregistrati la Serviciul Public de Ocupare), cu varsta intre 16-29 ani, care nu au fost inscrisi sau care au parasit prematur mediul educational, respectiv cresterea numarului de persoane reintegrate in sistemul de educatie si formare participante la programe de tip „A doua sansa” si formare profesionala initiala, cu accent pe scaderea riscului de marginalizare sau dezavantaj socio-economic si accentuarea imaginii sociale, prin furnizarea unor servicii educationale de calitate, orientate pe nevoile beneficiarilor si ale unei scoli incluzive, in scopul cresterii sanselor de dezvoltare educationala si perfectionare profesionala sustenabila, precum si a gradului de integrare durabila si adaptabilitate a acestora la dinamica socio-economica actuala a regiunii Sud-Muntenia.
(3) Proiectul „ADS-SUPORT – Integrarea durabilă a tinerilor NEETs prin măsuri de educație de tip a doua șansă” este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman, Axa prioritara 1 – Inițiativa ”Locuri de munca pentru tineri”, Prioritatea de investitii 8.ii. Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (ILMT), în special a celor care nu au un loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a ”garanției pentru tineret”.
(4) Proiectul „ADS-SUPORT – Integrarea durabilă a tinerilor NEETs prin măsuri de educație de tip a doua șansă” este implementat de RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL în parteneriat cu Asociația ESE – European Support for Education.
(5) Grupurile țintă vizate de proiectul „ADS-SUPORT – Integrarea durabilă a tinerilor NEETs prin măsuri de educație de tip a doua șansă” sunt:
• 415 persoane (tineri NEETs someri cu varsta intre 16-29 ani, inregistrati la SPO/ANOFM/AJOFM, care nu au fost inscrisi sau care au parasit prematur sistemul de educatie) din judetul Dambovita, regiunea Sud-Muntenia, din care:
• 100 PERSOANE sunt tineri NEETs someri cu varsta intre 16-29 ani, care beneficiaza de masuri de reintoarcere in educatie in programe de tip a doua sansa, DE ETNIE ROMA;
• 120 PERSOANE sunt tineri NEETs someri cu varsta intre 16-29 ani, care beneficiaza de masuri de reintoarcere in educatie in programe de tip a doua sansa, care au domiciliul sau provin DIN ZONA RURALA;
• 130 PERSOANE sunt tineri NEETs someri cu varsta intre 16-29 ani, care beneficiaza de masuri de reintoarcere in educatie in programe de tip a doua sansa, FEMEI.

(6) Benefeciile pentru membrii grupului țintă, sunt:
• kiturilor educative (caiete, instrumente de scris, manuale/materiale de invatare specifice)
• servicii de consiliere si orientare a carierei
• transport asigurat pana la unitatea de invatamant in care se organizeaza programul A DOUA ȘANSĂ
• subvenție de 900 lei la absolvirea programului A DOUA ȘANSĂ
• certificat de absolvire a învățământului obligatoriu urmat
• certificat de calificare de nivel 2, pentru absolventii de învățământ secundar inferior și de stagiu de practică

(7) Activități cu membrii grupului țintă planificate in cadrul proiectului:
• furnizarea unor servicii complexe de informare si consiliere a carierei, axate pe cresterea ratei de reintegrare in sistemul de educatie si formare si pe dobandirea de competente care raspund necesitatilor individuale;
• furnizarea unui serviciu de consiliere post-program si a unor masuri de prevenire a abandonului scolar, de detectare si de interventie timpurie care sa sprijine participantii la programul A doua sansa in gasirea unui loc de munca adecvat sau in continuarea studiilor;
• furnizarea unui program de consiliere si educatie parentala vizand elemente de dezvoltare etica, de sprijin/ suport familial al tanarului NEETs reintegrat in mediul educational/ de formare, responsabilitate familiala/ sociala.
• furnizarea, monitorizarea si evaluarea programului A doua sansa pentru invatamantul primar pentru 80 tineri NEETs someri care nu au finalizat invatamantul primar si care se reintorc in sistemul de educatie;
• furnizarea, monitorizarea si evaluarea programului A doua sansa pentru invatamantul secundar inferior, inclusiv a stagiilor de pregatire practica de 720 ore pentru 335 tineri NEETs someri care nu au finalizat invatamantul gimnazial si care se reintorc in sistemul de educatie si formare profesionala.
• desfasurarea unor actiuni de promovare a programului „A doua sansa” si a masurilor complementare la nivelul comunitatii Regiunii Sud-Muntenia (judetul Dambovita)
• aplicarea unor masuri de sprijin financiar pentru stimularea participarii si mentinerii tinerilor NEETs someri in cadrul activitatilor proiectului
• desfasurarea unor actiuni de suport complementar la nivelul Regiunii Sud-Muntenia (judetul Dambovita)

II. OBIECTUL ANUNTULUI DE SELECTIE

(1) In vederea atingerii rezultatelor din Cererea de finantare, Beneficiarul RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL va selecta si angaja, potrivit Tabelului 1, urmatorii experti:

Tabelul 1. Experti pentru asigurarea expertizei necesare realizarii activitatilor aferente atingerii rezultatelor proiectului „ADS-SUPORT – Integrarea durabilă a tinerilor NEETs prin măsuri de educație de tip a doua șansă”

(2) In procesul de recrutare și selecție a experților, vor fi evaluați candidații care corespund cumulativ condițiilor generale, condițiilor specifice și termenilor de referință pentru participare la selecție, prezentate în cele ce urmează.

III. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE

vezi fisier pdf atasat

VI. MODALITATEA DE DEPUNERE A CANDIDATURII

(1) Candidații isi vor manifesta intentia de a depune dosarul de candidatura prin completarea online a intentiei la adresa:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEx_85Vei_bQuRBy0o9TggENjkpJOCEZIiLi3oaFPaRRAj1g/viewform
ATENȚIE! Pentru completarea intentiei candidatul are nevoie de un cont de tip Gmail.
(2) Candidații vor depune documentele (prin posta, curier sau personal) la secretariatul Liceului Tehnologic Petrol Moreni, Bdul 22 Decembrie 1989, nr 40, MORENI, Judet DAMBOVITA, în zilele lucrătoare, între orele 8-16, până la data prevăzută în calendarul de desfășurare a selecției.
Trimiterea documentelor de candidatură prin poștă/curier trebuie să respecte data limită de expediție: 25 februarie 2022.
Candidaturile transmise după data limită indicată în anunțul de selecție, precum și cele incomplete vor fi respinse.

VII. PROCEDURA DE SELECȚIE

Selecția constă în parcurgerea următoarelor etape:

(1) Depunerea/transmiterea dosarului de candidatură

Depunerea/transmiterea documentelor se realizează conform precizărilor de la punctele V si VI.

(2) Verificarea eligibilității administrative a dosarului de candidatură – probă eliminatorie

Pentru a fi admis în etapa ulterioară (3), dosarul trebuie să conțină toate documentele solicitate și să îndeplinească condițiile generale din anunțul de selecție.

Lista candidaților declarați admiși/respinși în această etapă este publicată pe pagina web a beneficiarului proiectului RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL, la adresa https://rd-consulting.ro/ .

Eventualele contestații vor fi scanate și transmise la adresa de e-mail office.rdconsulting@gmail.com , în termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor acestei etape, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Candidații declarați admiși la proba de verificare a eligibilității administrative a dosarelor vor participa la proba 3.

(3) Evaluarea dosarelor candidaților declarați admiși după verificarea eligibilității
administrative, conform grilei de evaluare

Rezultatele în urma evaluării dosarelor vor fi publicate pe pagina web a beneficiarului proiectului RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL, la adresa https://rd-consulting.ro/ .

Comisia de selecție va stabili clasamentul candidaților în ordinea descrescătoare a punctajelor acordate. Candidații vor fi declarați admiși în ordinea descrescătoare a punctajului, în limita numărului de posturi din anunțul de selecție. Eventualele contestații vor fi scanate și transmise la adresa de e-mail office.rdconsulting@gmail.com , în termen de 24 ore de la data publicării rezultatelor acestei etapei, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Comunicarea rezultatelor la contestațiile depuse se face pe pagina web a beneficiarului Proiectului RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL, la adresa https://rd-consulting.ro/.

Rezultatele finale în urma soluționării contestațiilor se afișează pe pagina web a beneficiarului proiectului RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL, la adresa https://rd-consulting.ro/ .

Candidații care îndeplinesc baremul minim pentru selecție, dar nu sunt în lista celor
declarați admiși, vor constitui corpul de rezervă pentru poziția respectivă pe toată perioada derulării activității.

Anunt (format pdf)
Anunt selectie experti_PROFESORI_proiect ID146035.pdf

rd consulting
NEWSLETTER
Timpul nu are timp să-şi numere paşii