Proiect „SPIMM – Sprijin IMM pentru regiunea Sud – Est” POCU/464/3/12/128166

25.03.2020

Parteneriat:
• Lider: CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ GALAŢI
• Partener 1: CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE, NAVIGAŢIE ŞI AGRICULTURĂ
• Partener 2: RD GLOBAL PROJECT CONSULTING SRL

Perioada de implementare:
• 12.12.2019 – 11.06.2021 – 18 luni

Bugetul proiectului:
• Total buget: 3.725.858,25 lei
• Din care P1 – C.C.I.NA.: 945.081,77 lei

Obiectivul general al proiectului:
OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: Îmbunătăţirea competenţelor şi creşterea performanţelor profesionale pentru 330 persoane având calitatea de angajaţi, prin furnizarea unor programe personalizate de formare şi alte activităţi, în scopul creşterii şanselor de dezvoltare sustenabilă şi a gradului de adaptabilitate a activităţii la dinamica sectoarelor economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi din domeniile de specializare inteligentă, în Regiunea Sud-Est.

Scopul proiectului:
SCOPUL PROIECTULUI vizează 3 aspecte principale care conduc la dezvoltarea sustenabilă, dinamică şi competitivă a angajaţilor şi a sectorului IMM pe plan regional, respectiv:
1. creşterea gradului de conştientizare a 100 de angajatori care îşi desfăşoară activitatea şi/sau intenţionează să îşi adapteze activitatea În sectoarele economice cu potenţial competitiv, privind iniţiativele eficiente, durabile şi sustenabile orientate spre dezvoltarea resurselor umane şi a competitivităţii economice, îmbunătăţirea cunoştinţelor / competenţelor / aptitudinilor;
2. cresterea gradului de adaptabilitate a activităţii la dinamica economică şi mecanismele progresului tehnologic, creşterea numărului de angajaţi (330 persoane) care beneficiază de prgrame de formare profesionala;
3. consolidarea sectorului IMM la nivel regional prin sprijinirea unui numar de 36 întreprinderi pentru elaborarea şi introducerea unor programe de învăţare la locul de muncă, asigurând un mediu favorabil cooperarii şi inovării, în contextul concurenţei la nivel de sector şi regiune.

Activităţi:
• Organizarea şi derularea de campanii de conştientizare a angajatorilor privind Îmbunătăţirea competenţelor angajaţilor, pentru sectoarele economice cu potenial competitiv identificate conform SNC şi în domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, la nivelul regiunii Sud-Est
• Organizarea şi derularea de programe de formare profesională şi alte activităti relevante pentru angajaţi din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC, la nivelul regiunii Sud-Est
• Sprijin personalizat pentru 36 de întreprinderi care îşi desfaşoară activitatea şi/sau intenţionează să îşi adapteze activitatea în sectoarele economice cu potenţial competitiv în vederea elaborării şi introducerii unor programe de învaţare la locul de muncă
• Activităţi specifice managementului de proiect (organizare, gestiune, monitorizare, achiziţii, control şi evaluare) (activitate transversală)
• Activităţi aferente cheltuielilor indirecte în cadrul proiectului (activitate transversală)
• Informarea şi publicitatea privind obiectivele, activităţile şi rezultatele proiectului (activitate transversală)

Grupul ţintă vizat cuprinde 330 persoane având calitatea de angajați în întreprinderi care își desfășoară activitatea principală sau secundară și/sau intenționează să își adapteze activitatea în sectoarele economice cu potențial competitiv (identificate conform SNC) și în domeniile de specializare inteligentă (conform SNCDI) la nivelul regiunii de dezvoltare Sud-Est (respectiv Constanța, Buzău și Galați). Implicarea membrilor grupului ţintă în activităţile proiectului presupune:

Participarea gratuită la programe de formare profesională după cum urmează:
• Vopsitor Industrial: 360 ore/curs (120 ore teorie, 240 ore instruire practică) 5 grupe de curs cu min 20 participanţi/grupa de curs
• Lucrător Instalator pentru Construcţii: 360 ore/curs (120 ore teorie, 240 ore instruire practică) 5 grupe de curs cu min 20 participanţi/ grupa de curs:
• Ospătar (chelner) vânzător în unităţi de alimentaţie: 720 ore/curs (240 ore teorie, 480 ore instruire practică) 5 grupe de curs cu min 20 participanţi/ grupa de curs
• Recepţioner de hotel: 100 ore / curs, 3 grupe de curs cu min 10 participanti/ grupa de curs

Participarea la un program de sprijin personalizat pentru 36 de întreprinderi:
• Elaborarea şi introducerea unor programe de învăţare la locul de muncă pentru 36 de întreprinderi din sectoarele economice cu potenţial competitiv
• Seminarii județene adresate angajaților din sectoarele economice cu potențial competitiv la nivelul regiunii Sud-Est, privind identificarea și implementarea programelor de formare profesională inovatoare, cu aplicarea principiului dezvoltării durabile, nondiscriminării și utilizării TIC.

Rezultatele preconizate
• 330 Persoane care dobândesc o calificare/ care si-au validat competenţele în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligentă aferente SNC/SNCDI la încetarea calitaţii de participant
• 36 Întreprinderi care introduc programe de învaţare la locul de muncă, la 6 luni dupa finalizarea sprijinului
• 36 Întreprinderi care introduc programe de învaţare la locul de muncă, la 6 luni dupa finalizarea sprijinului.

Relaţii şi înscrieri:
Tel: 0747011411, e-mail: office.rdconsulting@gmail.com.

rd consulting
NEWSLETTER
Timpul nu are timp să-şi numere paşii